Toán lớp 7

Bài tập nâng cao Đại số 7 hay và khó

Bồi dưỡng Toán 7 phần Đại số với các bài tập tự giải dưới đây. Bài 1: So sánh:  $ {{2009}^{{20}}}$ và $ {{20092009}^{{10}}}$. Bài 2: Tính tỉ số $ \dfrac{A}{B}$, biết: $ A=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{4}+…+\dfrac{1}{{2007}}+\dfrac{1}{{2008}}+\dfrac{1}{{2009}}$ $ B=\dfrac{{2008}}{1}+\dfrac{{2007}}{2}+\dfrac{{2006}}{3}+…+\dfrac{2}{{2007}}+\dfrac{1}{{2008}}$ Bài 3: Cho x, y, z, t ∈ N* Chứng minh rằng: $ M = \dfrac{x}{{x+y+z}}+\dfrac{y}{{x+y+t}}+\dfrac{z}{{y+z+t}}+\dfrac{t}{{x+z+t}}$ có giá trị […]