số học 6

Bài tập nhân hai số nguyên có lời giải

QUY TẮC NHÂN HAI SỐ NGUYÊN – Nhân hai số nguyên cùng dấu: ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng. $ a.\,b\,\,=\,\,\left| a \right|.\left| b \right|$ – Nhân hai số nguyên khác dấu: ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “-” trước kết quả nhận được. $ a\,.\,b\,=\,-\left( […]

Biểu diễn trên tia số các số tự nhiên thỏa mãn điều kiện cho trước

PHƯƠNG PHÁP – Liệt kê các số tự nhiên thỏa mãn đồng thời các điều kiện đã cho. – Biểu diễn các số vừa liệt kê trên tia số. VÍ DỤ CÓ LỜI GIẢI Ví dụ 1: Viết tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 5 bằng hai cách. Biểu diễn trên […]