phân số

Bài tập: Phân số, các phép tính phân số

Đây là bài thứ 7 of 23 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 5

KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Phân số: là số có dạng $ \dfrac{a}{b}$ (a; b là số tự nhiên, b$ \ne $0) 2. Các tính chất cơ bản của phân số (cùng nhân, chia tử, mẫu. Phân số tối giản) 3. So sánh phân số (cùng mẫu, cùng tử, trung gian, phần hơn, phần bù, […]

Viết các số dưới dạng phân số thập phân, phần trăm và ngược lại

PHƯƠNG PHÁP GIẢI Để viết một số a dưới dạng dùng kí kiệu %, ta sử dụng công thức sau: $ \displaystyle a=\dfrac{{a.100}}{{100}}=100a\%$ BÀI TẬP MINH HỌA 5A. Viết các số sau dưới dạng dùng kí hiệu %: a) 6;           b) 4,25;           $ \displaystyle c)\dfrac{7}{5};\begin{array}{*{20}{c}} {} & {} & {} […]

Cách tìm số nghịch đảo của một số cho trước

PHƯƠNG PHÁP GIẢI – Viết phân số dưới dạng $ \displaystyle \dfrac{a}{b}(a,b\in \mathbb{Z},a\ne 0,b\ne 0)$ – Số nghịch đảo của $ \displaystyle \dfrac{a}{b}$ là $ \displaystyle \dfrac{b}{a}$; – Số 0 không có số nghịch đảo, số nghịch đảo của số nguyên a ($ \displaystyle a\ne 0$) là $ \displaystyle \dfrac{1}{a}$. BÀI TẬP MINH HỌA 1A. […]