Phiếu bài tập Toán lớp 7 – Tuần 23

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 7 – Tuần 23: Số trung bình cộng. Luyện tập các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.

Bài 1: Điểm kiểm tra môn Toán 1 tiết của lớp 7A được bạn lớp trưởng ghi lại ở bảng sau:

3 8 5 9 10 5 10 7 5 8
5 7 3 4 10 6 3 5 6 9
6 4 5 6 7 5 8 7 8 5
8 6 8 9 10 6 9 10 10 6
5 7 4 8 8 9 5 6 7 4

a. Nêu dấu hiệu và lập bảng “tần số”;

b. Tính điểm trung bình cộng của lớp 7A;

c. Tìm mốt của dấu hiệu.
Bài 2: Thời gian hoàn thành cùng một loại sản phẩm của 60 công nhân được cho trong bảng sau ( tính bằng phút ):

Thời gian (x) 3 4 5 6 7 8 9 10
Tần số (n) 2 2 3 5 6 19 9 14 N = 60

Tính thời gian trung bình hoàn thành một loại sản phẩm.

i 3: Điểm số của lớp 7C trong bài kiểm tra môn Địa lí được ghi lại ở bảng sau:

7 6 8 9 4 3 8 7 7 6 5 6 4 8
10 9 7 6 6 5 3 8 7 7 6 7 8 10
5 5 4 9 10 5 6 7 7 6 8 9

a. Nếu dấu hiệu và lập bảng “tần số”;

b. Tính điểm trung bình cộng môn Địa lí của lớp 7C;

c. Tìm mốt của dấu hiệu.
Bài 4: Bảng sau nêu tốc độ tăng trưởng GDP của 8 nước ( đơn vị : % ) năm 2002:

Nước Mỹ Pháp Anh Ý Úc Hà Lan Đan Mạch Thụy Điển
Tốc độ tăng GDP 2,4 1,0 1,6 0,4 3,6 3,0 1,6 1,7

Tính tốc độ tăng GDP bình quân của 8 nước trên.

Bài 5: Tiền bán cam của một cửa hàng trong một ngày như sau:

Số lượng (kg) Giá bán (nghìn đồng/kg)
15 18
21 20
8 24

Tính giá bán trung bình 1kg cam của cửa hàng đã bán.

Bài 6: Cho tam giác ABC ( AB < AC ). Gọi I là trung điểm của BC. Qua điểm I vẽ đường thẳng vuông góc với BC cắt tia phân giác của $ \widehat{{BAC}}$ tại M.

a. Chứng minh MB = MC.

b. Kẻ MH vuông góc với đường thẳng AB, kẻ MK vuông góc với đường thẳng AC. Chứng minh MH = MK.

c. Chứng minh AC – AB = 2.KC.
Bài 7: Cho △ABC cân tại A. Từ B và C kẻ đường thẳng vuông góc với AB và AC, chúng cắt nhau tại I.

a. Chứng minh IB = IC.

b. Lấy M là trung điểm của AI. Chứng minh MB = MC.

c. Chứng minh AI vuông góc với BC.
Bài 8: Cho △ABC. Phân giác góc A và góc B cắt nhau tại I. Kẻ IM $ \bot $ AB ( M$ ~\in ~$AB ), kẻ IN $ \bot $ BC ( N$ ~\in ~$BC ), kẻ IQ $ \bot $ AC ( Q $ \in $ AC ).

a. Chứng minh △IMA = △IQA;

b. Chứng minh IM = IN = IQ.

Bài 9: Cho tam giác ABC vuông tại A. Tia phân giác của $ \widehat{{ABC}}$ cắt AC tại D. Kẻ DK vuông góc với BC.

a. Chứng minh DA = DK.

b. Kẻ AH vuông góc với BC. Chứng minh tia AK là phân giác của $ \widehat{{HAC}}$.

Bài 10: Cho tam giác ABC, AH vuông góc với BC, AH = 12cm, AB = 15cm, CH = 16cm.

a. Tính độ dài BH, AC.

b. Tam giác ABC là tam giác vuông hay không ? Vì sao ?

* Download file word: PHIẾU BÀI TẬP TOÁN LỚP 7 – TUẦN 23.docx bằng cách click vào nút Tải về dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *