Giải bài tập SGK Toán lớp 7

Bài 6, 7, 8, 9, 10 (Trang 10 SGK Toán 7 – Tập 1)

Hướng dẫn học sinh giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 7 tập 1 trang 10. Bài học Cộng, trừ số hữu tỉ. Bài 6. (Trang 10 SGK Toán 7 – Tập 1) Tính a) $\displaystyle\frac{-1}{21}+\frac{-1}{28}$ b) $\displaystyle\frac{-8}{18}-\frac{15}{27}$ c) $\displaystyle\frac{-5}{12}+0,75$ d) $\displaystyle 3,5-\left(\frac{-2}{7}\right)$ Bài giải a) $\displaystyle\frac{-1}{21}+\frac{-1}{28}=\frac{-4}{84}+\frac{-3}{84}=\frac{-4+(-3)}{84}=\frac{-7}{84}=\frac{-1}{12}$ b) $\displaystyle\frac{-8}{18}-\frac{15}{27}=\frac{-24-(-30)}{54}=\frac{-54}{54}=1$ c) $\displaystyle\frac{-5}{12}+0,75=\frac{-5}{12}+\frac{3}{4}=\frac{-5+9}{12}=\frac{4}{12}=\frac{1}{3}$ d) $\displaystyle 3,5-\left(-\frac{2}{7}\right)=\frac{7}{2}+\frac{2}{7}=\frac{49+4}{14}=\frac{53}{14}$ Bài 7. (Trang 10 SGK Toán […]