Toán lớp 6

Bài tập chứng minh tia nằm giữa hai tia – Hình học 6

A. LÝ THUYẾT 1. Khái niệm tia nằm giữa hai tia Nếu tia $Oy$ nằm giữa hai tia $Ox$ và $Oz$ thì $ \displaystyle \widehat{{xOy}}+\widehat{{yOz}}=\widehat{{xOz}}$. Ngược lại, nếu $ \displaystyle \widehat{{xOy}}+\widehat{{yOz}}=\widehat{{xOz}}$ thì tia $Oy$ nằm giữa hai tia $Ox$ và $Oz$. 2. Cách chứng minh tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz – Cách […]