Chuyên đề Toán lớp 2

Vài bài toán liên quan tới đơn vị dm

BÀI TOÁN LIÊN QUAN TỚI ĐƠN VỊ DM Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 4dm = ……….cm 30cm = ……….dm 3dm 5cm = ……….cm 46cm = ……….dm……….cm Bài 2: Tính: a. 12dm + 26dm – 24dm …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. b. 58dm – 42dm – 15dm …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. Bài 3: Cây thước thứ nhất […]