phiếu tuần toán 7

Phiếu bài tập Toán lớp 7 – Tuần 36

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 7 – Tuần 36: Ôn tập cuối năm. Bài 1: Thực hiện phép tính: a) $ \left[ {\dfrac{1}{3}.\left( {\dfrac{6}{5}-\dfrac{9}{4}} \right)-\dfrac{7}{5}.\left( {\dfrac{{15}}{{14}}+\dfrac{5}{7}} \right)} \right]:\left( {\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}+\dfrac{5}{6}} \right);$ b) $ \dfrac{1}{5}:\dfrac{3}{{10}}+\dfrac{5}{6}.\left( {\dfrac{{12}}{5}-\dfrac{6}{{25}}+\dfrac{{18}}{{75}}} \right)-\dfrac{{18}}{{17}}:\dfrac{9}{{34}};$ c) $ \dfrac{1}{2}+\dfrac{5}{{28}}:\left( {\dfrac{5}{{-7}}} \right)-\dfrac{5}{2}+\dfrac{{27}}{{62}}:\dfrac{9}{{31}}-\dfrac{1}{5}.\left( {\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}} \right);$ d) $ \dfrac{7}{{20}}:\left( {\dfrac{5}{2}-\dfrac{9}{{20}}} \right)-\dfrac{7}{{20}}:\left( {\dfrac{{12}}{5}+\dfrac{5}{2}} \right).$ Bài 2: Tìm […]