đại số 7

Bài tập chuyên đề Đơn thức – Toán lớp 7

CHUYÊN ĐỀ ĐƠN THỨC – TOÁN 7 Bài 1: Chọn câu trả lời đúng: 1. Những biểu thức sau là đơn thức: a. $ -3x^{5}y;-7;\dfrac{3}{4};2+5xy^{2}$ b. $ 2xy^{3};5;\dfrac{7}{2};\dfrac{7}{x}$ c. $ 5x^{3}y^{2};-8;\dfrac{3}{4}x^{2}y^{5}$ d. $ 4x^{3}y^{5};-3;7+2x^{2}y$ 2. Phần hệ số của đơn thức $ 7x^{3}y^{2}$ là: a.7 b.42 c. $ 7xy$ d. $ \dfrac{5}{6}$ 3. Số 0 […]

Bài tập nâng cao Đại số 7 hay và khó

Bồi dưỡng Toán 7 phần Đại số với các bài tập tự giải dưới đây. Bài 1: So sánh:  $ {{2009}^{{20}}}$ và $ {{20092009}^{{10}}}$. Bài 2: Tính tỉ số $ \dfrac{A}{B}$, biết: $ A=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{4}+…+\dfrac{1}{{2007}}+\dfrac{1}{{2008}}+\dfrac{1}{{2009}}$ $ B=\dfrac{{2008}}{1}+\dfrac{{2007}}{2}+\dfrac{{2006}}{3}+…+\dfrac{2}{{2007}}+\dfrac{1}{{2008}}$ Bài 3: Cho x, y, z, t ∈ N* Chứng minh rằng: $ M = \dfrac{x}{{x+y+z}}+\dfrac{y}{{x+y+t}}+\dfrac{z}{{y+z+t}}+\dfrac{t}{{x+z+t}}$ có giá trị […]

Tìm 2 số khi biết tổng (hoặc hiệu) và tỉ số

Để làm được dạng toán này ta cần áp dụng tính chất của tỉ lệ thức hay còn gọi là dãy tỉ số bằng nhau. Tính chất dãy tỉ số bằng nhau Ta có: $\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}=\dfrac{a+c}{b+d}=\dfrac{a-c}{b-d}$ Từ dãy tỉ số bằng nhau $\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}=\dfrac{e}{f}$ ta suy ra: $\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}=\dfrac{e}{f}=\dfrac{a+c+e}{b+d+f}=\dfrac{a-c+e}{b-d+f}$ Ví dụ: $\dfrac{3}{5}=\dfrac{6}{10}=\dfrac{3+6}{5+10}=\dfrac{9}{15}$ *Chú ý: Khi nói a; b; […]