đại số 7

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức – Đại số 7

PHƯƠNG PHÁP GIẢI Để tìm giá trị lớn nhất (nhỏ nhất) ta biến đổi biểu thức về dưới dạng: hằng số cộng (trừ) với một biểu thức không âm. *Lưu ý: $ \displaystyle A^{2}\ge ~0;-A^{2}\le \text{ }0;\left| A \right|\ge 0;-\left| A \right|\le 0$ BÀI TẬP MINH HỌA 11A. Tìm giá trị lớn nhất (nhỏ nhất) […]

Cách tính giá trị của biểu thức khi biết mối quan hệ giữa các biến

PHƯƠNG PHÁP GIẢI Sử dụng biểu thức liên hệ giữa các biến để tính giá trị của biểu thức đã cho. BÀI TẬP MINH HỌA 10A. Tính giá trị của biểu thức: a) $ N= \displaystyle \dfrac{{5x-3y}}{{2x+y}}$ biết $ \displaystyle \dfrac{x}{y}$= $ \displaystyle \dfrac{1}{2}$ b) M = (x5 + y5 – x2y2) (x + y) […]

Cách tính số trung bình cộng của dấu hiệu

PHƯƠNG PHÁP GIẢI Để tính số trung bình cộng của dấu hiệu, ta căn cứ vào bảng “tần số”, sử dụng công thức: $ \displaystyle \overline{X}=\dfrac{{x_{1}n_{1}+x_{2}n_{2}+x_{3}n_{3}+…+x_{k}n_{k}}}{N}$ *Lưu ý: Không nên dùng số trung bình cộng làm “đại điện” cho dấu hiệu khi giá trị của dấu hiệu có khoảng cách chênh lệch lớn. BÀI TẬP […]

Cách dựng biểu đồ đoạn thẳng, hình chữ nhật

PHƯƠNG PHÁP GIẢI *Để dựng biểu đồ đoạn thẳng ta thường thực hiện như sau: Lập bảng “tần số” từ bảng số liệu thống kê ban đầu hoặc bảng ghi dãy số biến thiên theo thời gian; – Dựng các trục tọa độ: trục hoành biểu diễn các giá trị x, trục tung biểu diễn […]

Cách giải dạng bài lập bảng “tần số” và rút ra nhận xét

PHƯƠNG PHÁP GIẢI Từ bảng số liệu thống kê ban đầu lập bảng “tần số” (theo dạng “ngang” hay “dọc”) trong đó nêu rõ các giá trị khác nhau của dấu hiệu và các tần số tương ứng của giá trị đó. – Rút ra nhận xét về: + Số các giá trị của dấu […]

Bài tập chuyên đề Đơn thức – Toán lớp 7

CHUYÊN ĐỀ ĐƠN THỨC – TOÁN 7 Bài 1: Chọn câu trả lời đúng: 1. Những biểu thức sau là đơn thức: a. $ -3x^{5}y;-7;\dfrac{3}{4};2+5xy^{2}$ b. $ 2xy^{3};5;\dfrac{7}{2};\dfrac{7}{x}$ c. $ 5x^{3}y^{2};-8;\dfrac{3}{4}x^{2}y^{5}$ d. $ 4x^{3}y^{5};-3;7+2x^{2}y$ 2. Phần hệ số của đơn thức $ 7x^{3}y^{2}$ là: a.7 b.42 c. $ 7xy$ d. $ \dfrac{5}{6}$ 3. Số 0 […]

Bài tập nâng cao Đại số 7 hay và khó

Bồi dưỡng Toán 7 phần Đại số với các bài tập tự giải dưới đây. Bài 1: So sánh:  $ {{2009}^{{20}}}$ và $ {{20092009}^{{10}}}$. Bài 2: Tính tỉ số $ \dfrac{A}{B}$, biết: $ A=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{4}+…+\dfrac{1}{{2007}}+\dfrac{1}{{2008}}+\dfrac{1}{{2009}}$ $ B=\dfrac{{2008}}{1}+\dfrac{{2007}}{2}+\dfrac{{2006}}{3}+…+\dfrac{2}{{2007}}+\dfrac{1}{{2008}}$ Bài 3: Cho x, y, z, t ∈ N* Chứng minh rằng: $ M = \dfrac{x}{{x+y+z}}+\dfrac{y}{{x+y+t}}+\dfrac{z}{{y+z+t}}+\dfrac{t}{{x+z+t}}$ có giá trị […]