đa thức

Sử dụng phép nhân đơn thức với đa thức, rút gọn biểu thức cho trước

PHƯƠNG PHÁP GIẢI Thực hiện theo 2 bước: – Bước 1: Sử dụng quy tắc nhân đơn thức với đa thức để phá ngoặc; – Bước 2: Nhóm các đơn thức đồng dạng và rút gọn biểu thức đã cho. BÀI TẬP MINH HỌA 3A. Rút gọn các biểu thức sau: a) M =( 2x)2(x3 […]

Cách làm phép tính nhân đơn thức với đa thức

PHƯƠNG PHÁP GIẢI Sử dụng quy tắc nhân đơn thức với đa thức và các phép toán liên quan đến lũy thừa. BÀI TẬP MINH HỌA 1A. Thực hiện phép tính: a) $ M=2x^{3}y(2x^{2}-3y+5yz);$ b) $ N=(-3x^{3}+6xy-3x)\left( {-\dfrac{1}{3}xy^{3}} \right).$ 1B. Làm tính nhân: a) $ P=-\dfrac{1}{3}a^{2}b^{2}\left( {6a+\dfrac{2}{3}a^{2}-b} \right);$ b) Q = (4uv-v3+ v2) – $ […]