đa thức

Cách nhận biết đa thức

PHƯƠNG PHÁP GIẢI Để nhận biết một biểu thức là đa thức, ta căn cứ vào định nghĩa đa thức: Đa thức là một tổng của những đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó. BÀI TẬP MINH HỌA 1A.    Biểu thức nào là đa thức […]

Sử dụng phép nhân đơn thức với đa thức, rút gọn biểu thức cho trước

PHƯƠNG PHÁP GIẢI Thực hiện theo 2 bước: – Bước 1: Sử dụng quy tắc nhân đơn thức với đa thức để phá ngoặc; – Bước 2: Nhóm các đơn thức đồng dạng và rút gọn biểu thức đã cho. BÀI TẬP MINH HỌA 3A. Rút gọn các biểu thức sau: a) M =( 2x)2(x3 […]

Cách làm phép tính nhân đơn thức với đa thức

PHƯƠNG PHÁP GIẢI Sử dụng quy tắc nhân đơn thức với đa thức và các phép toán liên quan đến lũy thừa. BÀI TẬP MINH HỌA 1A. Thực hiện phép tính: a) $ M=2x^{3}y(2x^{2}-3y+5yz);$ b) $ N=(-3x^{3}+6xy-3x)\left( {-\dfrac{1}{3}xy^{3}} \right).$ 1B. Làm tính nhân: a) $ P=-\dfrac{1}{3}a^{2}b^{2}\left( {6a+\dfrac{2}{3}a^{2}-b} \right);$ b) Q = (4uv-v3+ v2) – $ […]