đa thức

Cách nhận biết đa thức

PHƯƠNG PHÁP GIẢI Để nhận biết một biểu thức là đa thức, ta căn cứ vào định nghĩa đa thức: Đa thức là một tổng của những đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó. BÀI TẬP MINH HỌA 1A.    Biểu thức nào là đa thức […]