Bài tập tuần Toán 6

Phiếu bài tập cuối Toán lớp 6 bám sát với chương trình học Toán 6 theo từng tuần trong năm học, giúp học sinh lớp 6 ôn tập kiến thức Toán 6 theo tuần học.

Phiếu bài tập Toán lớp 6 – Tuần 28

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Tuần 28: Phép trừ và phép nhân phân số. Bài 1. Tìm số đối của mỗi phân số sau: $\dfrac {15}{17};\dfrac {-8}{15};3;0;\dfrac {19}{-42} $ Bài 2. Tính: a) $\dfrac {7}{12}-\dfrac {5}{12};$ b) $\dfrac {-9}{48}-\dfrac {13}{16};$ c) $\dfrac {-21}{52}-\dfrac {-15}{39} $ Bài 3. Tìm x trong […]

Phiếu bài tập Toán lớp 6 – Tuần 27

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Tuần 27: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số. Bài 1. Tính hợp lí: $\text{A}=\dfrac {-2}{9}+\dfrac {-3}{4}+\dfrac {3}{5}+\dfrac {1}{15}+\dfrac {1}{57}+\dfrac {1}{3}+\dfrac {-1}{36}$ $\text{B}=\dfrac {1}{2}+\dfrac {-1}{5}+\dfrac {-5}{7}+\dfrac {1}{6}+\dfrac {-3}{35}+\dfrac {1}{3}+\dfrac {1}{41}$ $\text{C}=\dfrac {-1}{2}+\dfrac {3}{5}+\dfrac {-1}{9}+\dfrac {1}{127}+\dfrac {-7}{18}+\dfrac {4}{35}+\dfrac {2}{7}$ Bài 2. Tìm x trong […]

Phiếu bài tập Toán lớp 6 – Tuần 25

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Tuần 25: Ôn tập. Bài 1: Tính tổng sau một cách hợp lí: a)$-7105-( 155-7105 )+355$ b) $( 35-815 )-( 795-65 )$ c) $5-197-2015-2015$ d) $4567+1234-4567+66$ e) $2004-15+54-2004-54$ f) $-45789-357-45789+57$ g) $1259-1409-12+1259+1409$ h) $2750-1229+2750-[ -438-29-438 ]$ i) $-5+-37-45+151–37+151$ k) $53-145-359-53+145-259$ l) $-81-132-547+181-132-53$ m) $50-2016+50-118+2016-18$ n) $254-49-75+254-175+549$ […]