Bài tập tuần Toán 8

Phiếu bài tập cuối Toán lớp 8 bám sát với chương trình học Toán 8 theo từng tuần trong năm học, giúp học sinh lớp 8 ôn tập kiến thức Toán 8 theo tuần học.

Phiếu bài tập Toán lớp 8 – Tuần 36

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 8 – Tuần 36: Ôn tập học kì 2. Bài 1: Chứng tỏ rằng hai phương trình sau là tương đương: $ x^{2}+1=0$ và $ \left( {x-2013} \right)^{2}+13=0$ Bài 2: Giải các phương trình sau: $ a)\left( {y+3} \right)^{2}+10=y\left( {y+6} \right)+2$ $ b)\dfrac{{y+2}}{3}+\dfrac{{y+3}}{2}=y+5$ $ c)\dfrac{{y+5}}{2}-\dfrac{{y+3}}{4}=\dfrac{1}{4}\left( {y+7} \right)$ […]

Phiếu bài tập Toán lớp 8 – Tuần 34

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 8 – Tuần 34: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối (tiếp theo). Luyện tập hình. Bài 1: Giải các phương tình sau: $ a)~\left| {x-\dfrac{1}{2}} \right|=5$                                 $ b)\dfrac{3}{4}-\left| {2-3x} \right|=0$ $ c)~\left| {2x-3} \right|-5=0$                          $ d)1\dfrac{1}{2}+\left| {3-\dfrac{1}{2}x} \right|=5\dfrac{3}{4}.$ Bài 2: Giải các phương trình sau: […]

Phiếu bài tập Toán lớp 8 – Tuần 28

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 8 – Tuần 28: Ôn tập chương 3 (tiếp theo). Ứng dụng thực tế. Bài 1: Giải các phương trình sau: $ a)~4\left( {x-1} \right)^{2}=9x^{2}$ $ b)~45\left( {2x-1} \right)^{2}=5\left( {2x-1} \right)^{2}\left( {x-2} \right)^{2}$ $ c)~2\left( {x-3} \right)^{2}=7x^{2}-63$ $ d)~12-3\left( {x-2} \right)^{2}=\left( {x+2} \right)\left( {1-3x} \right)+2$ Bài 2: […]

Phiếu bài tập Toán lớp 8 – Tuần 23

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 8 – Tuần 23: Phương trình chứa ẩn ở mẫu. Tính chất đường phân giác của tam giác. Bài 1: Tìm điều kiện xác định của mỗi phương trình sau: $ a)~3x-\dfrac{1}{x}=0$                                 $ b)\dfrac{3}{{x^{2}-1}}-2\left( {x+3} \right)=\dfrac{5}{{x+1}}$ $ c)\dfrac{{x+3}}{{5x-1}}+\dfrac{x}{{5x+1}}=x$                       $ d)\dfrac{1}{{x^{2}+3x+2}}+\dfrac{x}{{x+2}}=1$ Bài 2: Giải […]

Phiếu bài tập Toán lớp 8 – Tuần 22

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 8 – Tuần 22: Phương trình tích. Định lý talet trong tam giác. Bài 1: Giải các phương trình sau: $ a)~\left( {2x-1} \right)\left( {3-2x} \right)=0$                     $ b)~x\left( {x+1} \right)\left( {x+\dfrac{3}{4}} \right)=0$ $ c)~\left( {\dfrac{1}{2}-x} \right)\left( {\dfrac{3}{4}-\dfrac{1}{2}x} \right)=0$                            $ d)~\left( {x^{2}-1} \right)\left( {2x-1} \right)=\left( […]

Phiếu bài tập Toán lớp 8 – Tuần 19

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 8 – Tuần 19: Ôn tập học kì 1. Bài 1: Rút gọn biểu thức sau: $ a)~\left( {x-3} \right)\left( {x+7} \right)-\left( {x+5} \right)\left( {x-1} \right)$ $ b)~\left( {a+1} \right)\left( {a^{2}-a+1} \right)-\left( {a-1} \right)\left( {a^{2}+a+1} \right)$ $ c)~\left( {17m^{2}-6m^{4}+5m^{3}-23m+7} \right):\left( {7-3m^{2}-2m} \right)$ Bài 2: Thực hiện phép […]