Series: Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 5

Ôn tập Toán lớp 5 với các bài toán cơ bản và nâng cao, các dạng bài tập Toán 5 sẽ giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và học tốt hơn.

Các bài toán cấu tạo số

Đây là bài thứ 2 of 23 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 5

I. LÝ THUYẾT Viết số tự nhiên dưới dạng tổng các số tròn chục tròn trăm,… hoặc số chục, số trăm,… 1. Cách viết một số tự nhiên dưới dạng tổng quát. 2. Một vài ví dụ phân tích cấu tạo của một số tự nhiên: $ \overline{{ab}}=a\times 10+b$ $ \overline{{abc}}=a\times 100+b\times 10+c=\overline{{ab}}\times 10+c=a\times 100+\overline{{bc}}$ […]

Số chẵn, số lẻ, bài toán xét chữ số tận cùng của một số

Đây là bài thứ 3 of 23 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 5

Học sinh nắm được – Quy tắc xuất hiện của số chẵn, số lẻ. – Cách đạt tên hai (ba, bốn, …) số chẵn (lẻ) liên tiếp. – Tổng, hiệu, tích, thương của hai số chẵn, hai số lẻ, một chẵn một lẻ. – Mở rộng cho nhiều số. Kiến thức cần nhớ – Chữ […]

Các bài toán liên quan tới tính nhanh

Đây là bài thứ 4 of 23 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 5

Các bài toán tính nhanh giá trị biểu thức và những bài toán liên quan là những bài toán nâng cao giúp học sinh lớp 5 bồi dưỡng kiến thức. Bài 1: Tính nhanh giá trị các biểu thức sau: a) A = 2634 + 873 + 8375 – 4873 – 3634 + 626 b) […]

Bài ôn tập đơn vị đo độ dài, khối lượng và diện tích

Đây là bài thứ 5 of 23 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 5

ÔN TẬP: BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI Học sinh nắm được các loại đơn vị đo độ dài, cách đổi giữa các loại đơn vị. Bài 1. Điền số thích hợp vào ô trống: 1km = ………….hm 1hm = …………dm 1km = …………m 204m = ………..dm 148 dm = ………cm 4000mm = ……..m 1800cm […]

Bài tập: Dấu hiệu chia hết, phép chia có dư

Đây là bài thứ 6 of 23 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 5

LÝ THUYẾT CẦN NHỚ – Dấu hiệu chia hết cho 2, chia hết cho 5 – Dấu hiệu chia hết cho 3, chia hết cho 9 Mở rộng: – Dấu hiệu chia hết cho 4, chia hết cho 25 – Dấu hiệu chia hết cho 8, chia hết cho 125. Một số dấu hiệu khác: […]

Bài tập: Phân số, các phép tính phân số

Đây là bài thứ 7 of 23 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 5

KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Phân số: là số có dạng $ \dfrac{a}{b}$ (a; b là số tự nhiên, b$ \ne $0) 2. Các tính chất cơ bản của phân số (cùng nhân, chia tử, mẫu. Phân số tối giản) 3. So sánh phân số (cùng mẫu, cùng tử, trung gian, phần hơn, phần bù, […]

Bài tập: Số thập phân

Đây là bài thứ 8 of 23 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 5

QUAN HỆ GIỮA CÁC HÀNG TRONG MỘT SỐ – Viết, đọc số thập phân. Phân biệt phần nguyên, phần thập phân. – So sánh số thập phân. Nhân, chia nhẩm với 10, 100, 1000…. Bài 1. Viết số thập phân: a) Gồm 5 đơn vị, 3 phần mười, 4 phần trăm và 2 phần nghìn: […]

Bài tập: Dãy số

Đây là bài thứ 9 of 23 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 5

KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Dãy cách đều +  Cách tìm quy luật và viết thêm số hạng. +  Công thức tính số hạng của một dãy cách đều. Tổng của dãy cách đều. +  Tìm xem một số nào đó có thuộc dãy hay không? +  Tìm vị trí của một số nào đó […]

Bài tập: Tỉ số phần trăm

Đây là bài thứ 10 of 23 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 5

Bài 1. Viết các số sau bằng kí hiệu phần trăm: $ \dfrac{5}{{10}};\dfrac{{71}}{{100}};\dfrac{{327}}{{1000}};\dfrac{{4983}}{{10000}};\dfrac{7}{2};\dfrac{4}{5};\dfrac{{15}}{8};\dfrac{{49}}{{25}}$ Bài 2. Viết các số sau thành tỉ số phầm trăm: 0,59; 0,7; 0,324; 1,73; 9,81; 0,01; 0,002; 1,023; 23 Bài 3. Tính tỉ số phần trăm của hai số: (Ví dụ: 27/11 = 27$ \times $100/11% = …) a) 18 và […]