Series: Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 5

Ôn tập Toán lớp 5 với các bài toán cơ bản và nâng cao, các dạng bài tập Toán 5 sẽ giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và học tốt hơn.

Các bài toán cấu tạo số

Đây là bài thứ 2 of 23 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 5

I. LÝ THUYẾT Viết số tự nhiên dưới dạng tổng các số tròn chục tròn trăm,… hoặc số chục, số trăm,… 1. Cách viết một số tự nhiên dưới dạng tổng quát. 2. Một vài ví dụ phân tích cấu tạo của một số tự nhiên: $ \overline{{ab}}=a\times 10+b$ $ \overline{{abc}}=a\times 100+b\times 10+c=\overline{{ab}}\times 10+c=a\times 100+\overline{{bc}}$ […]

Số chẵn, số lẻ, bài toán xét chữ số tận cùng của một số

Đây là bài thứ 3 of 23 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 5

Học sinh nắm được – Quy tắc xuất hiện của số chẵn, số lẻ. – Cách đạt tên hai (ba, bốn, …) số chẵn (lẻ) liên tiếp. – Tổng, hiệu, tích, thương của hai số chẵn, hai số lẻ, một chẵn một lẻ. – Mở rộng cho nhiều số. Kiến thức cần nhớ – Chữ […]

Các bài toán liên quan tới tính nhanh

Đây là bài thứ 4 of 23 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 5

Các bài toán tính nhanh giá trị biểu thức và những bài toán liên quan là những bài toán nâng cao giúp học sinh lớp 5 bồi dưỡng kiến thức. Bài 1: Tính nhanh giá trị các biểu thức sau: a) A = 2634 + 873 + 8375 – 4873 – 3634 + 626 b) […]

Bài ôn tập đơn vị đo độ dài, khối lượng và diện tích

Đây là bài thứ 5 of 23 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 5

ÔN TẬP: BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI Học sinh nắm được các loại đơn vị đo độ dài, cách đổi giữa các loại đơn vị. Bài 1. Điền số thích hợp vào ô trống: 1km = ………….hm 1hm = …………dm 1km = …………m 204m = ………..dm 148 dm = ………cm 4000mm = ……..m 1800cm […]

Bài tập: Dấu hiệu chia hết, phép chia có dư

Đây là bài thứ 6 of 23 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 5

LÝ THUYẾT CẦN NHỚ – Dấu hiệu chia hết cho 2, chia hết cho 5 – Dấu hiệu chia hết cho 3, chia hết cho 9 Mở rộng: – Dấu hiệu chia hết cho 4, chia hết cho 25 – Dấu hiệu chia hết cho 8, chia hết cho 125. Một số dấu hiệu khác: […]

Bài tập: Phân số, các phép tính phân số

Đây là bài thứ 7 of 23 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 5

KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Phân số: là số có dạng $ \dfrac{a}{b}$ (a; b là số tự nhiên, b$ \ne $0) 2. Các tính chất cơ bản của phân số (cùng nhân, chia tử, mẫu. Phân số tối giản) 3. So sánh phân số (cùng mẫu, cùng tử, trung gian, phần hơn, phần bù, […]

Bài tập: Số thập phân

Đây là bài thứ 8 of 23 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 5

QUAN HỆ GIỮA CÁC HÀNG TRONG MỘT SỐ – Viết, đọc số thập phân. Phân biệt phần nguyên, phần thập phân. – So sánh số thập phân. Nhân, chia nhẩm với 10, 100, 1000…. Bài 1. Viết số thập phân: a) Gồm 5 đơn vị, 3 phần mười, 4 phần trăm và 2 phần nghìn: […]

Bài tập: Dãy số

Đây là bài thứ 9 of 23 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 5

KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Dãy cách đều +  Cách tìm quy luật và viết thêm số hạng. +  Công thức tính số hạng của một dãy cách đều. Tổng của dãy cách đều. +  Tìm xem một số nào đó có thuộc dãy hay không? +  Tìm vị trí của một số nào đó […]

Bài tập: Tỉ số phần trăm

Đây là bài thứ 10 of 23 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 5

Bài 1. Viết các số sau bằng kí hiệu phần trăm: $ \dfrac{5}{{10}};\dfrac{{71}}{{100}};\dfrac{{327}}{{1000}};\dfrac{{4983}}{{10000}};\dfrac{7}{2};\dfrac{4}{5};\dfrac{{15}}{8};\dfrac{{49}}{{25}}$ Bài 2. Viết các số sau thành tỉ số phầm trăm: 0,59; 0,7; 0,324; 1,73; 9,81; 0,01; 0,002; 1,023; 23 Bài 3. Tính tỉ số phần trăm của hai số: (Ví dụ: 27/11 = 27$ \times $100/11% = …) a) 18 và […]

Bài tập: Toán tổng, hiệu, tỉ

Đây là bài thứ 11 of 23 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 5

TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU Học sinh nắm được quy tắc cơ bản của loại toán này. Tính nhanh, tính nhẩm, làm theo công thức. Bài 1. a) (Tính bằng cách nhanh nhất). Tìm hai số có: Tổng = 120; Hiệu = 20 Tổng = 240; Hiệu = 60 Tổng = 342; […]

Bài tập: Toán trung bình cộng

Đây là bài thứ 12 of 23 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 5

LÝ THUYẾT Trung bình cộng (TBC) của hai số a và b là $ \dfrac{{a+b}}{2}$ TBC của n số x­1, x2, x3, …,xn là $ \dfrac{{x_{1}+x_{2}+x_{3}+\ldots +x_{n}}}{n}$ BÀI TẬP Bài 1. Tính trung bình cộng của các số sau: a) 24 và 26 là: b) 12, 13 và 14 là: c) 10, 20, 30, 40 […]

Bài tập: Toán tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch

Đây là bài thứ 13 of 23 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 5

I. LÝ THUYẾT – Mối liên hệ về các đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch. – Một số dạng toán liên quan đến tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch: Toán công việc, toán chuyển động…. II. BÀI TẬP 1. Các bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận Bài 1. Tổ […]

Bài tập: Toán hai tỉ số

Đây là bài thứ 14 of 23 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 5

LÝ THUYẾT – Hướng dẫn học sinh làm quen với hai loại toán: Hai tỉ số tổng không đổi, hai tỉ số hiệu không đổi. Biết thêm về dạng toán hai tỉ số tổng thay đổi, hiệu thay đổi. – Quy ước: Tỉ số của hai số a và b là thương của phép chia […]

Bài tập: Toán hai hiệu số

Đây là bài thứ 15 of 23 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 5

KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Xác định hai số khi biết hai hiệu số. Xác định hai hiệu số: Hiệu tổng và hiệu thành phần. – Vẽ sơ đồ thể hiện hiệu tổng và hiệu thành phần. – Tìm hiểu tổng, hiệu thành phần. Lấy hiệu tổng chia hiệu thành phần để tìm một số […]

Bài tập: Hình khối, hộp

Đây là bài thứ 16 of 23 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 5

TỔNG HỢP LÝ THUYẾT Hình hộp chữ nhật Ví dụ: Bao diêm, viên gạch có dạng hình hộp chữ nhật. – Hình hộp chữ nhật có 6 mặt: Hai mặt đáy và bốn mặt bên đều là hình chữ nhật. – Hình hộp chữ nhật có 8 đỉnh: Đỉnh A, B, C , D, M […]

Bài tập: Diện tích tam giác, hình thang, hình tròn

Đây là bài thứ 17 of 23 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 5

BÀI TOÁN DIỆN TÍCH TỔNG HỢP Bài 1. Cho tam giác ABC. Lấy điểm D trên cạnh BC sao cho BD = $ \dfrac{1}{3}$ BC. Nối AD. Trên cạnh AD lấy điểm E sao cho ED = EC. Biết diện tích tam giác ECD là 2cm2. Tính diện tích tam giác ABC. Bài 2. Cho […]

Bài tập: Toán tính ngược từ cuối lên

Đây là bài thứ 18 of 23 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 5

LÝ THUYẾT Kiến thức cần nhớ Giải các bài toán bằng phương pháp tính ngược là căn cứ vào dữ kiện của bài toán để suy luận qua các bước sau: – Dùng sơ đồ đoạn thẳng để biểu diễn các đại lượng của bài toán. – Từ dữ kiện cuối tính giá trị tương […]

Bài tập: Giả thiết tạm

Đây là bài thứ 20 of 23 trong series Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 5

LÝ THUYẾT Một số bài toán, ta giả sử có một giả thiết (điều kiện) nào đó không có trong thực tế hay không có trong điều khiện đã cho của bài toán. Đưa vào giả thiết đó cùng với những điều kiện đã cho của bài toán để dễ dàng tìm ra cách giải […]