Phiếu bài tập Toán lớp 7 – Tuần 2

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 7 – Tuần 2: Luyện tập về các phép tính về phân số.

Bài 1: Thực hiện phép tính hợp lí (nếu có thể):

a) $ \displaystyle \left( {31\dfrac{6}{{13}}+5\dfrac{9}{{41}}} \right)-36\dfrac{6}{{13}}$

b) $ \dfrac{5}{3}+\left( {\dfrac{{-2}}{7}} \right)-\left( {-1,2} \right)$

c) $ 0,25+\dfrac{3}{5}-\left( {\dfrac{1}{8}-\dfrac{2}{5}+1\dfrac{1}{4}} \right)$

d) $ \left( {8-\dfrac{9}{4}+\dfrac{2}{7}} \right)-\left( {-6-\dfrac{3}{7}+\dfrac{5}{4}} \right)-\left( {3+\dfrac{2}{4}-\dfrac{9}{7}} \right)$

e) $ \dfrac{1}{3}-\dfrac{3}{5}+\dfrac{5}{7}-\dfrac{7}{9}+\dfrac{9}{{11}}-\dfrac{{11}}{{13}}+\dfrac{{13}}{{15}}+\dfrac{{11}}{{13}}-\dfrac{9}{{11}}+\dfrac{7}{9}-\dfrac{5}{7}+\dfrac{3}{5}-\dfrac{1}{3}$

f) $ \dfrac{1}{2}-\dfrac{{-2}}{5}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{5}{7}-\dfrac{{-1}}{6}+\dfrac{{-4}}{{35}}+\dfrac{1}{{41}}$

g*) $ \displaystyle \dfrac{1}{{2014}}-\dfrac{1}{{2014.2013}}-\dfrac{1}{{2013.2012}}-…-\dfrac{1}{{3.2}}-\dfrac{1}{{2.1}}$

Bài 2: Tìm x, biết:

a) $ -\dfrac{3}{5}-x=-0,75$

b) $ x+\dfrac{1}{3}=\dfrac{2}{5}-\left( {-\dfrac{1}{3}} \right)$

c) $ 2\dfrac{1}{2}-x+\dfrac{4}{5}=\dfrac{2}{3}-\left( {-\dfrac{4}{7}} \right)$

d) $ 1\dfrac{4}{5}=-0,15-x$

e) $ -\dfrac{4}{7}-x=\dfrac{3}{5}-2x$

f) $ \left( {\dfrac{3}{8}-\dfrac{1}{5}} \right)+\left( {\dfrac{5}{8}-x} \right)=\dfrac{1}{5}$

g) $ \dfrac{9}{2}-\left[ {\dfrac{2}{3}-\left( {x+\dfrac{7}{4}} \right)} \right]=\dfrac{{-5}}{4}$
Bài 3:

a) Tìm $ x\in \mathbb{Z}$, biết: $ \dfrac{1}{2}-\left( {\dfrac{1}{3}+\dfrac{3}{4}} \right)\le x\le \dfrac{1}{{24}}-\left( {\dfrac{1}{8}-\dfrac{1}{3}} \right)$

b) Tìm $ x,\,\,y\in \mathbb{Z}$, biết: $ \dfrac{5}{x}+\dfrac{y}{4}=\dfrac{1}{8}$

c) $ \dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{{12}}-\dfrac{1}{{20}}-\dfrac{1}{{30}}-\dfrac{1}{{42}}-\dfrac{1}{{56}}-\dfrac{1}{{72}}-\dfrac{1}{{90}}-\dfrac{1}{{110}}=x-\dfrac{5}{{13}}$

Bài 4: Tính:

a) $ 4-1\dfrac{2}{5}-\dfrac{8}{3}$

b) $ -1+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{9}-\dfrac{1}{{81}}$

c) $ \dfrac{4}{5}-\left( {-\dfrac{2}{7}} \right)-\dfrac{7}{{10}}$

d) $ \dfrac{3}{4}-\left[ {\dfrac{3}{4}-\left( {\dfrac{2}{3}+\dfrac{5}{6}} \right)} \right]$

e) $ \dfrac{3}{4}-0,25-\left[ {\dfrac{7}{3}+\left( {-\dfrac{9}{2}} \right)} \right]-\dfrac{5}{6}$

f) $ 7+\left( {\dfrac{7}{{12}}-\dfrac{1}{2}+3} \right)-\left( {\dfrac{1}{{12}}+5} \right)$

g) $ A=\left( {3+\dfrac{1}{2}-\dfrac{2}{3}} \right)-\left( {2-\dfrac{2}{3}+\dfrac{5}{2}} \right)-\left( {5-\dfrac{5}{2}+\dfrac{4}{3}} \right)$

* Download file word: PHIẾU BÀI TẬP TOÁN LỚP 7 – TUẦN 2.docx bằng cách click vào nút Tải về dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *