Phiếu bài tập Toán lớp 7 – Tuần 21

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 7 – Tuần 21: Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu. Tam giác cân.

Bài 1: Kết quả điều tra số con của 40 hộ gia đình thuộc một phường được cho bởi bảng sau:

2 2 0 0 1 0 2 2 1 2
2 0 2 0 2 1 0 0 1 1
0 2 0 2 2 0 2 3 0 1
2 0 3 2 2 0 0 1 2 2

Lập bảng tần số.

Bài 2: Điểm thi trên trung bình môn Toán học kì I của 20 học sinh lớp 7 được ghi ở bảng sau:

5 5 7 8
9 10 6 7
6 6 5 6
6 5 7 6
8 10 6 9

Dấu hiệu ở đây là gì? Lập bảng tần số.

Bài 3: Số liệu chính tả trong một bài kiểm tra môn Anh văn của học sinh lớp 7D được cô giáo ghi lại trong bảng dưới đây:

4 3 6 3 9 6 4 3 4 7 4
4 4 4 4 5 10 6 6 4 6 3
3 5 5 5 2 4 2 2 2 5 4
6 5 6 4 3 4 6 3 1 4 5
 1. Dấu hiệu ở đây là gì?
 2. Có bao nhiêu bạn làm bài kiểm tra ?
 3. Lập bảng “ tần số” và rút ra nhận xét.

Bài 4: Số điện năng tiêu thụ ( tính bằng kW.h) ở một tổ dân phố được ghi lại trong bảng sau:

150 85 65 65 70 50
45 100 45 100 70 70
75 90 50 70 140 65
50 150 40 70 85 50
75 75 50 133 45 65
 1. Dấu hiệu ở đây là gì?
 2. Có bao nhiêu gia đình sử dụng điện?
 3. Lập bảng “tần số” và rút ra nhận xét.

Bài 5: Cho bảng tần số

Giá trị (x) 105 110 115 120 125 130
Tần số (n) 8 4 6 6 4 2 N = 30

Từ bảng này hãy viết lại một bảng số liệu ban đầu.

Bài 6: Cho tam giác ABC có AB = AC. Trên hai cạnh AB và AC lần lượt lấy hai điểm D và E sao cho AD = AE. Chứng minh DE // BC.

Bài 7: Cho △ABC cân tại A ( BC < AB ). Trên cạnh AB lấy điểm D sao cho CD = CB.

 1. Chứng minh $ \widehat{{ACB}}=\widehat{{CDB}}.$
 2. Trên tia đối của tia CA lấy điểm E sao cho CE = AD. Chứng minh BE = BA.

Bài 8: Cho △ABD, O là trung điểm của BD. Lấy điểm M, C và N sao cho B, O, D lần lượt là trung điểm AM, AC và AN. Chứng minh:

 1. BC = AD và BC // AD; b) △ABD = △BMC;
 2. MC // BD; d) Ba điểm M, C, N thẳng hàng.

Bài 9: Cho △ABC cân tại A và đường cao AH. Kẻ HD $ \bot $ AB ( D $ \in $ AB ), kẻ HE $ \bot $ AC ( E $ \in $ AC ).

 1. Chứng minh △BHD = △CHE;
 2. Chứng minh AH là đường trung trực của DE;
 3. Trên tia đối của tia HD lấy điểm F sao cho HF = HD. Chứng minh tam giác EDF vuông.

Bài 10: Cho ba điểm phân biệt thẳng hàng B, M, C theo thứ tự đó và một điểm A nằm ngoài đường thẳng BC. Cho biết △ABM = △ACM. Chứng minh:

 1. AB = AC và $ \hat{B}=\hat{C}$; b) AM$ ~\bot ~$BC;
 2. M là trung điểm của BC;
 3. Tia AM là phân giác của $ \widehat{A}$.

* Download file word: PHIẾU BÀI TẬP TOÁN LỚP 7 – TUẦN 21.docx bằng cách click vào nút Tải về dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *