Chuyên đề Toán lớp 8

Dạng bài thực hiện phép tính với các biểu thức hữu tỉ

PHƯƠNG PHÁP GIẢI Sử dụng kết hợp các quy tắc cộng, trừ, nhân, chia phân thức đại số đã học để biến đổi. BÀI TẬP MINH HỌA 3A. Thực hiện các phép tính sau: a) $ P=(4x^{2}-1)\left( {\dfrac{1}{{2x-1}}-\dfrac{1}{{2x+1}}-1} \right)$ với $ x\ne \pm \dfrac{1}{2};$ b) $ Q=\left( {\dfrac{3}{{x+3}}-\dfrac{9}{{x^{2}+6x+9}}} \right):\left( {\dfrac{3}{{x^{2}-9}}+\dfrac{1}{{3-x}}} \right)$ với $ x\ne 0$ […]

Cách tìm điều kiện xác định của phân thức

PHƯƠNG PHÁP GIẢI Để tìm điều kiện xác định của phân thức ta xác định các giá trị của biến để mẫu thức khác 0. BÀI TẬP MINH HỌA 2A. Tìm x để giá trị của mỗi phân thức sau được xác định: a) $ \dfrac{{5x}}{{2x+6}};$ b) $ \dfrac{8}{{x^{2}-4}};$ c) $ \dfrac{{2x+1}}{{4x^{2}+2x}};$ d) $ \dfrac{{x-2}}{{x^{3}-27}}.$ […]

Cách chứng tỏ giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến – Đại số 8

PHƯƠNG PHÁP GIẢI Rút gọn biểu thức đã cho và chứng tỏ kết quả đó không phụ thuộc thuộc vào biến. BÀI TẬP MINH HỌA 6A. Chứng tỏ rằng giá trị của biểu thức: $ P=3m\left( {\dfrac{2}{3}m^{2}-3m^{4}} \right)+(3m)^{2}(m^{3}-1)+(-2m+9)m^{2}-12$ không phụ thuộc vào giá trị của biến m. 6B. Cho biểu thức Q = t(2t3 +t […]