Bài tập tuần Toán 7

Phiếu bài tập cuối Toán lớp 7 bám sát với chương trình học Toán 7 theo từng tuần trong năm học, giúp học sinh lớp 7 ôn tập kiến thức Toán 7 theo tuần học.

Phiếu bài tập Toán lớp 7 – Tuần 36

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 7 – Tuần 36: Ôn tập cuối năm. Bài 1: Thực hiện phép tính: a) $ \left[ {\dfrac{1}{3}.\left( {\dfrac{6}{5}-\dfrac{9}{4}} \right)-\dfrac{7}{5}.\left( {\dfrac{{15}}{{14}}+\dfrac{5}{7}} \right)} \right]:\left( {\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}+\dfrac{5}{6}} \right);$ b) $ \dfrac{1}{5}:\dfrac{3}{{10}}+\dfrac{5}{6}.\left( {\dfrac{{12}}{5}-\dfrac{6}{{25}}+\dfrac{{18}}{{75}}} \right)-\dfrac{{18}}{{17}}:\dfrac{9}{{34}};$ c) $ \dfrac{1}{2}+\dfrac{5}{{28}}:\left( {\dfrac{5}{{-7}}} \right)-\dfrac{5}{2}+\dfrac{{27}}{{62}}:\dfrac{9}{{31}}-\dfrac{1}{5}.\left( {\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}} \right);$ d) $ \dfrac{7}{{20}}:\left( {\dfrac{5}{2}-\dfrac{9}{{20}}} \right)-\dfrac{7}{{20}}:\left( {\dfrac{{12}}{5}+\dfrac{5}{2}} \right).$ Bài 2: Tìm […]

Phiếu bài tập Toán lớp 7 – Tuần 19

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 7 – Tuần 19: Ôn tập học kì 1 (tiếp). Bài 1: Tính giá trị biểu thức: a) $\dfrac {7}{5}\colon \left( \dfrac {-1}{15}-\dfrac {1}{6} \right)+\dfrac {7}{5}\colon \left( \dfrac {-1}{3}-1\dfrac {1}{15} \right);$ b) $\left[ {\dfrac{4}{3}:\left( {2+\dfrac{4}{3}} \right)+\left( {2-\dfrac{4}{3}} \right):\dfrac{4}{3}} \right]:\left[ {\dfrac{2}{3}:\left( {4+\dfrac{2}{3}} \right)-\left( {4-\dfrac{2}{3}} \right):\dfrac{2}{3}} \right].$ Bài 2: […]

Phiếu bài tập Toán lớp 7 – Tuần 17

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 7 – Tuần 17: Ôn tập chương 2. Bài 1: Vẽ trên cùng hệ tọa độ đồ thị của các hàm số sau: $ a)~y=x;$                          $ b)~y=-x;$ $ c)~y=\dfrac {1}{4}x;$                     $ d)~y=-\dfrac {1}{4}x $ Bài 2: Tìm x, y biết : $\dfrac {x-y}{3}=\dfrac {x+y}{13}=\dfrac {xy}{200} $ Bài […]