Giải bài tập SGK Toán lớp 9

Bài 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (Trang 10, 11 SGK Toán 9 – Tập 1)

Hướng dẫn học sinh giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 9 tập 1 trang 10, 11. Bài học Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức. Bài 6. (Trang 10 SGK Toán 9 – Tập 1) Với giá trị nào của $a$ thì mỗi căn thức sau có nghĩa: a) $\displaystyle\sqrt{\frac{a}{3}}$; b) $\displaystyle\sqrt{-5 a}$; c) $\displaystyle\sqrt{4-a}$; d) $\displaystyle\sqrt{3 a+7}$. […]