hình học 8

Tam giác đồng dạng – Định lí Ta-lét

A. LÝ THUYẾT I. Các trường hợp đồng dạng của tam giác 1. Định nghĩa Tam giác $ \displaystyle A’B’C’$ gọi là đồng dạng với tam giác $ \displaystyle ABC$ nếu $ \displaystyle \widehat{A}=\widehat{{A’}}:\widehat{B}=\widehat{{B’}}:\widehat{C}=\widehat{{C’}}$ và $ \displaystyle \dfrac{{AB}}{{A’B’}}=\dfrac{{BC}}{{B’C’}}=\dfrac{{AC}}{{A’C’}}$ 2. Định lý Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác thì nó […]

Cách chứng minh đường trung bình của tam giác, hình thang

I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 1. Định nghĩa đường trung bình Đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng nối trung điểm của hai cạnh của tam giác. Đường trung bình của hình thang là đoạn thẳng nối trung điểm của hai cạnh bên của hình thang. ⇒ Cách chứng minh dựa vào định […]