Phiếu bài tập Toán lớp 6 – Tuần 14

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Tuần 14: Ước và bội.

Bài 1: Viết các tập hợp sau:

a) Ư(6); Ư(12); Ư(42) b) B(6); B(12); B(42)

Bài 2: Tìm số tự nhiên x, biết:

a) $ x\in $ Ư(48) và x > 10

b) $ x\in $ Ư(18) và $ x\in $ B(3)

c) $ x\in $Ư(36) và $ x\ge 12$

d) $ x\in $ B(12) và $30\le x\le 100$

e) $ x\in $ Ư(28) và $ x\in $ Ư(21)

f) 1 – $ x\in $ Ư(17)

g) x – 1 $\in $ Ư(28)

h) x + 2 $\in $ Ư(2x + 5)

i) 2x+3$\in $ B(2x – 1)

Bài 3: Tìm các số tự nhiên x, y biết:

a) $ x( y+2 )=8$ b) $( x-2 )( 2y+3 )=26$

c) $( x+5 )( y-3 )=15$ d) $ xy+x+y=2$

Bài 4: Chứng tỏ rằng:

a) Giá trị của biểu thức $A=5+5^2+5^3+\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot +5^8$ là bội của 30.

b) Giá trị của biểu thức $B=3+3^3+3^5+3^7+\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot +3^{29}$ là bội của 273.

Bài 5: Trong một phép chia số bị chia bằng 85, số dư bằng 10. Tìm số chia và thương?

* Download file word: PHIẾU BÀI TẬP TOÁN LỚP 6 – TUẦN 14.docx bằng cách click vào nút Tải về dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.