Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 10 THPT Lý Thái Tổ, tỉnh Bắc Ninh 2018-2019 có đáp án

Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, tỉnh Bắc Ninh, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 50 phút. Có đáp án.

Câu 1 (4,0 điểm): Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s2. Nguyên tử của nguyên tố Y có 11 electron trên các phân lớp p.

a. Viết cấu hình electron nguyên tử của X, Y và cho biết X, Y là kim loại, phi kim hay khí hiếm? Vì sao?

b. Xác định vị trí của X, Y trong BTH.

c. Viết công thức phân tử oxit cao nhất, công thức hidroxit tương ứng của X và Y. Cho biết tính chất của các hợp chất đó.

d. So sánh tính phi kim của đơn chất Y với lưu huỳnh (Z=16). Giải thích.
(Cho ZMg = 12; ZCl = 17)

Câu 2 (2,0 điểm): Kim loại R thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Cho 4,11 gam R vào 95,95 ml H2O (DH2O = 1 g/ml), sau phản ứng thu được dung dịch bazơ và 0,672 lít khí H2 (đktc).

a. Tìm kim loại R.

b. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được sau phản ứng.

Câu 3 (1,0 điểm): Nguyên tố X thuộc nhóm VA trong bảng tuần hoàn. Trong hợp chất khí với hiđro của X thì X chiếm 82,353% về khối lượng. Tìm X và công thức hợp chất khí với hiđro của X.

Câu 4 (2,0 điểm): Nguyên tố X có 2 đồng vị là A và B. Đồng vị A có tổng số hạt cơ bản là 54, trong đó số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện âm là 3 hạt. Tổng số hạt cơ bản trong đồng vị B ít hơn trong A là 2 hạt.

a. Tính số khối của mỗi đồng vị.

b. Tìm nguyên tử khối trung bình của X. Biết tỉ lệ số nguyên tử của đồng vị A và B là 1 : 3.

c. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của đồng vị A có trong CaX2 biết Ca=40.
Câu 5 (1,0 điểm): Hòa tan hoàn toàn 23 gam hỗn hợp gồm Ba và 2 kim loại kiềm A, B thuộc 2 chu kì liên tiếp vào nước thu được dung dịch D và 5,6 lít khí (đktc). Nếu thêm 0,09 mol Na2SO4 vào dung dịch D thì sau phản ứng vẫn còn dư ion Ba2+. Nếu thêm 0,105 mol Na2SO4 vào dung dịch D thì sau phản ứng còn dư Na2SO4. Tìm 2 kim loại kiềm.

—————-Hết—————-

(Đề thi gồm 01 trang)

(Cho NTK các nguyên tố: H=1; Li=7; Be = 9; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24;

Si = 28; P =31; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Br = 80; Rb=85; Ba=137)

Lời giải – Đáp án có trong file word

*Download file word Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 10 THPT Lý Thái Tổ, tỉnh Bắc Ninh 2018-2019 có đáp án.docx bằng cách click vào nút Tải về dưới đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.