Tính chất kết hợp của phép nhân

KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Khi nhân một tích hai số với số thứ ba, ta có thể nhân số thứ nhất với tích của số thứ hai và số thứ ba.

Chú ý:  Ta có thể tính giá trị của biểu thức dạng a x b x c như sau:

a x b x c = (a x b) x c = a x ( b x c)

BÀI TẬP VÍ DỤ

Ví dụ 1: 

a) Tính rồi so sánh giá trị của hai biểu thức:
(2 x 3) x 4  và 2 x ( 3 x 4)

Ta có:  (2 x 3) x 4 = 6 x 4 = 24

2 x ( 3 x 4) = 2 x 12 = 24

Vậy (2 x 3) x 4  = 2 x ( 3 x 4)

b) So sánh giá trị của hai biểu thức ( a x b) x c và a x ( b x c) trong bảng sau:

a b c ( a x b) x c a x ( b x c)
3 4 5 (3 x 4) x 5 3 x (4 x 5) = 60
5 2 3 (5 x 2) x 3 5 x (2 x 3)=30
4 6 2 (4 x 6) x 2 4 x (6 x 2) = 48

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.