tập hợp

Cách biểu diễn tập hợp các số tự nhiên thỏa mãn điều kiện cho trước

PHƯƠNG PHÁP GIẢI Biểu diễn tập hợp các số tự nhiên thỏa mãn điều kiện cho trước theo hai cách: – Cách 1: Liệt kê các số tự nhiên thỏa mãn điều kiện cho trước; – Cách 2: Chỉ ra tính chất đặc trưng của các số tự nhiên thỏa mãn điều kiện cho trước. […]