Cách nhận biết các chất khi có đủ các loại thuốc thử

PHƯƠNG PHÁP GIẢI:

Ta có thể dễ dàng phân biệt các chất dựa vào tính chất hóa học khác nhau của chúng, có thể dựa vào bảng nhận biết các chất hóa học.

VÍ DỤ GIẢI:

Ví dụ 1: Có các lọ mất nhãn chứa các dung dịch : H2SO4, NaOH, HCl, HNO3. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các lọ mất nhãn trên .

Giải:

Trích mỗi lọ một ít ra ống nghiêm để làm mẫu thử.

– Dùng quỳ tím nhúng vào các mẫu thử trên, mẫu thử làm quỳ tím hóa xanh, mẫu đó là NaOH, các mẫu thử còn lại làm quỳ tím hóa đỏ .

– Sau đó dùng dung dịch AgNO3 nhỏ lần lượt vào các mẫu thử còn lại, mẫu thử có kết tủa màu trắng xuất hiện, mẫu đó là HCl .

HCl      +    AgNO3    →    AgCl  ↓      +    HNO3

– Dung dịch BaCl2 nhỏ lần lượt vào các mẫu thử còn lại, mẫu thử nào có kết tủa trắng là H2SO4 .
H2SO4   +   BaCl2     →    BaSO4  ↓     +    2HCl

– Mẫu còn lại là HNO3
Ví dụ 2:   Có các lọ mất nhãn chứa các dung dịch : CuSO4, KOH, BaCl2, Na2CO3 . Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các lọ mất nhãn trên .

Giải:

Trích mỗi lọ một ít ra ống nghiêm để làm mẫu thử .

– Dùng quỳ tím nhún vào các mẫu thử trên, mẫu thử làm quỳ tím hóa xanh, mẫu đó là KOH, các mẫu thử còn lại không làm quỳ tím đổi màu .

– Sau đó dùng dung dịch HCl nhỏ lần lượt vào các mẫu thử còn lại, mẫu thử có khí thoát ra, mẫu đó là Na2CO3 .

2HCl      +   Na2CO3    →   2NaCl        +    CO2    +    H2O

– Dung dịch H2SO4 nhỏ lần lượt vào các mẫu thử còn lại, mẫu thử nào có kết tủa trắng là BaCl2 .
H2SO4   +   BaCl2    →     BaSO4  ↓     +    2HCl

– Mẫu còn lại là CuSO4 .
Ví dụ 3:   Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết hỗn hợp các chất sau : (  Fe + Fe2O3 );   (Fe + FeO )  ; (FeO + Fe2O3 )  .

Giải:

Trích mỗi lọ ít ra ống nghiệm để làm mẫu thử .

– Cho dung dịch HCl vào 3 mẫu thử đựng 3 hỗn hợp trên, 2 mẫu thử cho khí bay ra đó là hỗn hợp ( Fe + Fe2O3 ) và (Fe + FeO ) còn mẫu thử không có khí bay ra là(FeO + Fe2O3 )
Fe    +    2HCl     →      FeCl2      +    H2  .

Fe2O3    +    6HCl     →      2FeCl3     +    3H2O  .

FeO    +    2HCl     →      FeCl2      +    H2O  .

– Cho 2 mẫu thử chứa hỗn hợp ( Fe + Fe2O3 ) và (Fe + FeO ) một ít dung dịch CuSO4, sau đó lấy chất rắn thu được cho tác dụng với dung dịch HCl .Cho dung dịch NaOH vào sản phẩm sau phản ứng. Mẫu thử nào cho kết tủa trắng xanh là hỗn hợp (Fe + FeO ), mẫu thử nào có kết tủa nâu đỏ là hỗn hợp  (  Fe + Fe2O3 ) .
Fe    +    CuSO4      →     FeSO4      +    Cu  .

Fe2O3    +    6HCl    →       2FeCl3      +    3H2O  .

FeO    +    2HCl     →      FeCl2      +    H2O  .

FeCl2      +    2NaOH   →     Fe(OH)2  ↓     +   2NaCl

FeCl3      +    3NaOH   →     Fe(OH)3  ↓     +   3NaCl

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.