Phân số

KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Phân số

Phân số

2. Cách đọc, viết phân số

Ví dụ: Phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây được viết, đọc như sau:

Phân số

3. Nhận xét:

$\displaystyle\frac{5}{6} ; \frac{1}{2} ; \frac{5}{9}$ là những phân số.

– Mỗi phân số có tử số và mẫu số. Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang. Mẫu số là số tự nhiên khác 0 viết dưới gạch ngang

BÀI TẬP VÍ DỤ

Ví dụ 1:

a) Đọc phân số sau đây: $\displaystyle\frac{15}{61}$.

b) Phân số nào có tử số là 4 và mẫu số là 27.

Bài giải:

a) Phân số được đọc là: “Mười lăm phần sáu mốt”.

b) Phân số có tử số là 4 và mẫu là 27 là: $\displaystyle\frac{4}{27}$.

Ví dụ 2: Phân số chỉ số phần đã tô màu trong hình là:

Bài giải:

Trong hình có 8 phần, đã tô màu 5 phần nên phân số chỉ số phần tô màu là: $\displaystyle\frac{5}{8}$.

Ví dụ 3: Lan có 20 cái kẹo, Lan đã cho bạn $\displaystyle\frac{1}{4}$ số kẹo của mình, Lan cho tiếp em trai 4 cái kẹo. Vậy phân số chỉ số kẹo còn lại của Lan là?

Bài giải:

Số kẹo Lan cho bạn là:

20 : 4 = 5 (cái)

Số kẹo Lan đã cho bạn và em là:

5 + 4 = 9 (cái)

Số kẹo Lan còn lại là:

20 – 9 = 11 (cái)

Vậy phân số chỉ số kẹo là: $\displaystyle\frac{11}{20}$.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.