Bài 1, 2, 3, 4, 5 (Trang 5 SGK Toán 3)

Hướng dẫn học sinh giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 3 trang 5. Bài học Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần).

Bài 1. (Trang 5 SGK Toán 3)

Tính

Bài 1, 2, 3, 4, 5 (Trang 5 SGK Toán 3)

Bài giải

Bài 1, 2, 3, 4, 5 (Trang 5 SGK Toán 3)

Bài 2. (Trang 5 SGK Toán 3)

Tính

Bài 1, 2, 3, 4, 5 (Trang 5 SGK Toán 3)

Bài giải

Bài 1, 2, 3, 4, 5 (Trang 5 SGK Toán 3)

Bài 3. (Trang 5 SGK Toán 3)

Đặt tính rồi tính:

a) 235 + 417                   b) 333 + 47
256 + 70                         60 + 360

Bài giải

Bài 1, 2, 3, 4, 5 (Trang 5 SGK Toán 3)

Bài 4. (Trang 5 SGK Toán 3)

Tính độ dài đường gấp khúc ABC:

Bài 1, 2, 3, 4, 5 (Trang 5 SGK Toán 3)

Bài giải

Độ dài đường gấp khúc ABC là:

126 + 137 = 263 (cm)

Đáp số: 263 cm

Bài 5. (Trang 5 SGK Toán 3)

Số ?

500 đồng = 200 đồng + … đồng

500 đồng = 400 đồng + … đồng

500 đồng = … đồng + 500 đồng

Bài giải

Ta có:

500 đồng = 200 đồng +300 đồng

500 đồng = 400 đồng + 100 đồng

500 đồng = 0 đồng + 500 đồng

1 Comment

Add a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *