Bài 1, 2, 3, 4 (Trang 5 VBT Toán 2)

Hướng dẫn học sinh giải vở bài tập toán lớp 2 trang 5. Bài học: Số hạng – Tổng.

Bài 1. (Trang 5 VBT Toán 2)

Viết số thích hợp vào chỗ trống (theo mẫu):

Số hạng 14 31 44 3 68
Số hạng 2 7 25 52 0
Tổng 16

Bài giải

Số hạng 14 31 44 3 68
Số hạng 2 7 25 52 0
Tổng 16 38 69 55 68

Bài 2. (Trang 5 VBT Toán 2)

Viết phép cộng rồi tính tổng (theo mẫu):

a) Các số hạng là 25 và 43:

Mẫu: Bài 1, 2, 3, 4 (Trang 5 VBT Toán 2)

b) Các số hạng là 72 và 11

c) Các số hạng là 40 và 37

d) Các số hạng là 5 và 71

Bài giải

Bài 1, 2, 3, 4 (Trang 5 VBT Toán 2)

Bài 3. (Trang 5 VBT Toán 2)

Trong môt khu vườn có 20 cây cam và 35 câu quýt. hỏi trong khu vườn đó có bao nhiêu cây cam và quýt?

Bài giải

Số cây cam và quýt trong khu vườn là:

20 + 35 = 55 (cây)

Đáp số: 55 cây

Bài 4. (Trang 5 VBT Toán 2)

Điền vào dấu chấm:

a) 15 + … = 15

b) … + 24 = 24

Bài giải

a) Điền số 0

b) Điền số 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.