Chuyên đề Toán lớp 9

Bài tập phương trình vô tỉ lớp 9

BÀI TẬP GIẢI CÁC PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ 1. $ \sqrt{{x^{2}-6x+9}}=x$ 2. $ \sqrt{{4x^{2}-12x+9}}=x-1$ 3. $ x+\sqrt{{4x^{2}-4x+1}}=2$ 4. $ 1-\sqrt{{4x^{4}-20x^{2}+25}}=0$ 5. $ x^{2}-\sqrt{{x^{2}}}=0$ 6. $ x^{2}+\sqrt{{x^{2}}}=0$ 7. $ x+\sqrt{{x^{2}-4x+4}}=0$ 8. $ x-\sqrt{{4x^{2}-12x+9}}=0$ 9. $ 3x-1-\sqrt{{4x^{2}-12x+9}}=0$ 10. $ x-\sqrt{{4x^{2}-12x+9}}=3$ 11. $ \sqrt{{3-2\sqrt{2}}}-\sqrt{{x^{2}+2x\sqrt{3}+3}}=0$ 12. $ \sqrt{{5x^{2}-2x\sqrt{5}+1}}=\sqrt{{6-2\sqrt{5}}}$ 13.$ \sqrt{{4x^{2}+4x\sqrt{7}+7}}-\sqrt{{8-2\sqrt{7}}}=0$ 14. $ \sqrt{{7-2\sqrt{{10}}}}-\sqrt{{5x^{2}-2x\sqrt{{10}}+2}}=0$ 15. $ \sqrt{{11+6\sqrt{2}}}=\sqrt{{2x^{2}-6x\sqrt{2}+9}}$ 16. $ \sqrt{{11-\sqrt{{120}}}}=\sqrt{{5x^{2}+x\sqrt{{120}}+6}}$ […]