Chuyên đề Toán lớp 7

Bài tập chuyên đề Đơn thức – Toán lớp 7

Bài 1: Chọn câu trả lời đúng: 1. Những biểu thức sau là đơn thức: a. $ -3x^{5}y;-7;\dfrac{3}{4};2+5xy^{2}$ b. $ 2xy^{3};5;\dfrac{7}{2};\dfrac{7}{x}$ c. $ 5x^{3}y^{2};-8;\dfrac{3}{4}x^{2}y^{5}$ d. $ 4x^{3}y^{5};-3;7+2x^{2}y$ 2. Phần hệ số của đơn thức $ 7x^{3}y^{2}$ là: a.7 b.42 c. $ 7xy$ d. $ \dfrac{5}{6}$ 3. Số 0 được gọi là: a. Đơn thức không […]

Cách nhận biết số hữu tỉ

PHƯƠNG PHÁP Muốn xác định xem một số có phải số hữu tỉ không, ta hãy biến đổi xem số đó có dạng $ \dfrac{a}{b}$ với $ a,\,\,b\in \mathbb{Z}$; $ b\ne 0$ hay không. BÀI TẬP Bài toán 1: Các số 0,7; $ -1,2;$ $ 1\dfrac{3}{4};$ $ 2\dfrac{7}{8}$ có phải là số hữu tỉ không? […]

Bài tập quan hệ giữa đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu

LÝ THUYẾT – Trong các đường xiên và đường vuông góc kẻ từ một điểm ở ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó, đường vuông góc là đường ngắn nhất. – Trong hai đường xiên kẻ từ một điểm nằm ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó; + Đường xiên nào có hình […]

Một số bài tập về các trường hợp bằng nhau của tam giác

A. LÝ THUYẾT 1. Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau. Xét $ \Delta ABC$ và $ \Delta A’B’C’$ có: $ \displaystyle \left. \begin{array}{l}AB=A’B’\\BC=B’C’\\AC=A’C’\end{array} \right\}\Rightarrow \,\,\Delta ABC=\Delta A’B’C’\,\,\left( {c.c.c} \right)$ 2. Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác […]